• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში - „საგანმანათლებლო პროგრამა“) განხორციელების პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრისა და სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შპს „საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორის“ (შემდგომში კოლეჯი) ხარისხის მართვის მენეჯერის მიერ კოლეჯის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით ყოველწლიურად ახდენს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასებას.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge