Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

05-06 სექტემბერი, 2018  წელი

2018 წლის 5-6 სექტემბერს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ჩაატარა საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორის აღიარების განახლების აუდიტი, დაწესებულებამ 2023 წლამდე მოიპოვა აღიარება.