Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

2017 წ. 28 თებერვალი
2017 წლის 28 თებერვალს ,,რუსული რეგისტრი–ვესტჯორჯოიას’’ ექსპერტმა გურანდა ჭინკაძემ ჩაატარა საინსპექციო აუდიტი დაწესებულების ხარისხის მართვის სისტემის ფუნქციონირების საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად.