Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

31.03.2014

შპს „სსსც ეკვატორი“  სკკა–ს ასოცირებული წევრია

SKKA2

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოცაციის გამგეობის კრების 28 მარტის სხდომაზე განხილულ იქნა და დადებითად გადაწყდა ასოციაციის შემადგენლობაში შპს „სსსც ეკვატორის“ ასოცირებულ წევრად მიღების საკითხი (28.03.2014. სხდომის ოქმი №5) ამავდროულად, შპს „სსსც ეკვატორი“ შეუერთდა საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის თანამშრომლობის მრავალმხრივ მემორანდუმს, რომელიც თანამშრომლობის სხვადასხვა ასპექტს ითვალისწინებს.